Avís legal

Tots els drets reservats.
Aquesta Web ha estat creada per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, amb caràcter informatiu i per a la seva utilització gratuïta i personal per l’usuari de la mateixa. L’accés a aquesta Web implica el coneixement i l’acceptació dels termes següents:

Dades de titularitat dels llocs web
Els noms de domini www.contractacio.arqtgn.cat són titularitat de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA C.I.F R-4300001-G, amb domicili a Pla de Palau 2, 43003, Tarragona amb email arquebisbat@arqtgn.cat.

Limitacions d’ús
Els usuaris que accedeixin a aquesta Web estan autoritzats per visualitzar tota la informació i continguts de la mateixa, així com per efectuar “download” o reproduccions privades de la mateixa als seus terminals, sempre que els elements reproduïts siguin destinats EXCLUSIVAMENT PER ÚS PERSONAL DEL USUARI, i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers, ni s’instal·lin a qualsevol servidor de manera que sigui possible l’accés de tercers a la citada informació a través de mitjans diferents de la pròpia Web de la Fundació ( per exemple, xarxes P2P).

Propietat Intel·lectual, Industrial i drets anàlegs
Tots els continguts i elements a què puguin accedir els usuaris a través d’aquest web, ja siguin textos, dissenys gràfics, composicions sonores, visuals o audiovisuals o aplicacions informàtiques expressades en qualsevol codi o llenguatge (HTML, JAVA, JAVA SCRIPT, ACTIVE X, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, industrial o dels tercers que en cada cas s’indiquen a la secció de Copyrights de la web.  L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no es fa responsable de l’ús per tercers d’aquestes imatges.

L’accés a aquests continguts o elements a través del web no atorga als usuaris cap dret sobre aquests, els qui no podran alterar-los, modificar-los, explotar-los, reproduir-los, distribuir-los, ni comunicar-los públicament ni podran exercitar cap altre dret que correspongui al titular del dret afectat. Els usuaris que accedeixin a la web s’obliguen especialment a no realitzar una explotació comercial, directa o indirecta, dels continguts i elements del web.

Per a usos comercials l’usuari haurà de sol·licitar autorització  de l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA. Qualsevol infracció de les Limitacions d’Ús o dels Drets de Propietat Intel·lectual, Industrial o drets anàlegs, o de la legalitat vigent podrà ser perseguida per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA mitjançant l’exercici de les accions legals que en cada cas corresponguin .

Responsabilitat
L’ ARQUEBISBAT DE TARRAGONA únicament serà responsable de la informació continguda en aquesta Web que hagi estat creada per ella.

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no assumeix cap responsabilitat per informacions de qualsevol tipus que poguessin haver inclòs en altres webs no gestionades directament per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, a les quals aquesta Web pugui remetre per mitjà d’enllaços hipertextuals o “links” . La finalitat dels “links” que apareixen en aquesta Web és exclusivament informativa, no suposant, en cap cas, un suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les webs de destinació. En conseqüència, l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no serà, en cap cas, responsable del resultat que pugui o pretengui obtenir l’usuari de les webs a què accedeixi a través dels esmentats “links”.

L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA no respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l’existència de virus o altres elements que poguessin causar danys als sistemes informàtics als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers. Així mateix, l’ l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONAno respondrà tampoc de qualsevol interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema com a conseqüència d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors conectats  a la mateixa.

Serveis concrets
L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA ofereix, a la seva Web determinats serveis als usuaris que es prestaran sotmesos als termes i condicions que en cada cas s’indiquin a la Web. Els usuaris hauran de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada d’aquests serveis, cosa que en cap cas eximirà, llevat de manifestació expressa en contra, del compliment del que s’expressa en aquests Advertiments Legals.

Modificacions
El contingut d’aquesta Web i dels presents advertiments podrà ser modificat o actualitzat per l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONAen qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Legislació i Jurisdicció
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Cookies
Aquest lloc web utilitza cookies. Consulteu aquí la política de cookies.