Aquest apartat és el mitja de difusió dels procediments de contractació de l´Arquebisbat de Tarragona. Hi trobareu, entre altres informacions, les licitacions en curs, les adjudicacions dels contractes amb procés de licitació i les formalitzacions dels contractes d´obres adjudicats de l´Arquebisbat de Tarragona. Les persones interessades a conèixer l´activitat contractual o a participar-hi trobaran, els plecs de clàusules administratives particulars, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Licitacions en curs