Aquest apartat és el mitja de difusió dels procediments de contractació de l´Arquebisbat de Tarragona. Hi trobareu, entre altres informacions, les licitacions en curs, les adjudicacions dels contractes amb procés de licitació i les formalitzacions dels contractes d´obres adjudicats de l´Arquebisbat de Tarragona. Les persones interessades a conèixer l´activitat contractual o a participar-hi trobaran, els plecs de clàusules administratives particulars, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Licitacions en curs

Contracte d’execució de les obres definides en el projecte de consolidació estructural del campanar de Sant Joan de Valls, Plaça de l’Església, número 1, 43800, Valls (Tarragona)